Ez a weboldal cookie-ket (sütiket) használ, hogy a webáruház megfelelően működjön.

Jótállási Tájékoztató

A jótállási igények érvényesítése

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Forgalmazó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Fogyasztó – választása szerint– az alábbi jótállási igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Forgalmazó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Forgalmazó költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és Forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítási igény kezelésére a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet azonban speciális szabályokat határozott meg, amelyeket az alábbiakban részletezünk.

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.

Forgalmazó egyes termékek esetében a jogszabályban meghatározott kötelező jótállás időtartamánál hosszabb jótállási időt biztosít, amit az érintett termékek esetében a webáruházban feltüntetünk.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést Forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A kijavítás kezelésekor Forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor Forgalmazó Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során Forgalmazó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában Forgalmazó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, Forgalmazó köteles Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Fogyasztó az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatás elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben Forgalmazó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

  • ha Fogyasztó ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
  • amennyiben Fogyasztó nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
  • amennyiben Fogyasztó nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg Fogyasztó jogosult:

  • Forgalmazó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
  • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Forgalmazótól, vagy
  • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket Forgalmazó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
  • amennyiben Fogyasztó ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás Forgalmazó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

A jótállás viszonya más szavatossági jogokkal

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a Fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Forgalmazó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat Fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti Fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor Forgalmazónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Vásárló jótállási, szavatossági igényét az Eladónál megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő. A jótállás érvényesítéséhez elsődlegesen a garanciajegy bemutatása (ez lehet elektronikus is) szükséges, de ha ez nem áll rendelkezésre, vagy nem jól került kiállításra akkor a számla bemutatása is elegendő.


A zökkenőmentes ügyintézés érdekében kérjük, hogy őrizze meg a vásárolt termékhez kapott számlát és garanciajegyet

Ha az Eladó és a Vásárló között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, az ÁSZF -ben feltüntetett testület előtt.

2021. 07. 14.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:
Profiburkolat webáruház Jótállási Tájékoztató letölthető verzió (.pdf)